1.1. ติดต่อผ่านโทรศัพท์ หรือ e-mail หรือ ลงทะเบียนอบรม ที่เว็บไซต์
www.cdgs.co.th
1.2. แจ้งหลักสูตรและรูปแบบที่ต้องการลงทะเบียนอบรม (Class Room
Training หรือ Online Training)
1.3. แจ้งชื่อ – สกุล ตาแหน่ง สังกัดหน่วยงานและประเภทอาหารว่างที่ต้องการ
(เจ, อิสลาม, ทั่วไป)
1.4. ระบุเบอร์โทร และ e-mail ที่สะดวกสำหรับให้เจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับ


2.1. รวบรวมรายชื่อผู้เข้าอบรมในแต่ละหลักสูตรพร้อมรูปแบบที่ต้องการลง
ทะเบียนอบรม (Class Room Training หรือ Online Training)
2.2. กรอกรายละเอียดผู้เข้าอบรมตามแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม
หรือ ลงทะเบียนอบรม ที่เว็บไซต์ www.cdgs.co.th (แบบฟอร์มสามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่ www.cdgs.co.th)
2.3. กรณีกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้แนบนาส่งไปที่ e-mail เจ้าหน้าที่
บริษัทฯ ข้างต้น

***** กรณีลงทะเบียนโดยนำส่งรายละเอียดผ่านทาง e-mail ท่านจะได้รับ e-mail ตอบกลับในวันทำการถัดไป*****

Copyright 2013 CDG Systems. All Rights Reserved. Legal & Privacy