วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 1023 ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ค้า ลำดับที่ 2 ในกลุ่มงานที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ค้า ลำดับที่ 4 ในกลุ่มงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และลำดับที่ 5 ในกลุ่มงานครุภัณฑ์และวัสดุระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

Copyright 2013 CDG Systems. All Rights Reserved. Legal & Privacy